Energiayhteisöjen oikeudellisista edellytyksistä

 

Energiavirasto on 5.9.2017 antanut selvityksen energiayhteisöjen oikeudellisista edellytyksistä EU:n ja kansallisen verkkosääntelyn kannalta. Selvitys koskee nimenomaan paikallisia energiayhteisöjä, jotka harjoittavat hajautettua sähkön tuotantoa, erotuksena perinteisestä, yleistä verkkoa hyödyntävästä sähkön tuotannosta. Lempäälän Energian LEMENE-hankkeessa rakentuu mainitunlainen paikallinen energiayhteisö.

Sähkömarkkinadirektiivissä säädetään edellytyksistä, joiden vallitessa maantieteellisesti rajatulla teollisuus- tai elinkeinoalueella sijaitseva jakeluverkko voidaan määritellä suljetuksi jakeluverkoksi. Yksi edellytyksistä on, että sähköä ei toimiteta kuluttajille. Suljettujen jakeluverkkojen haltijat (esim. Lempäälän Energia Oy) voidaan vapauttaa verkkopalveluja, liittämistä sekä näiden hinnoittelua koskevien ehtojen, tariffien ja menetelmien etukäteisestä valvonnasta. Tämä vapautus ei kuitenkaan koske yleistä velvollisuutta verkkoon pääsyn järjestämiseen.

Sähkömarkkinadirektiivissä säädetään kuitenkin vielä erikseen "erillisestä linjasta", jolla tarkoitetaan sähkölinjaa, joka esimerkiksi liittää sähköntuottajan ja sähkön toimittajan asiakkaisiin suoraa sähkön toimitusta varten. LEMENE-hankkeessa tullaan käyttämään tällaista erillistä linjaa. Energiavirasto toteaa, että sähkömarkkinadirektiivin erillisiä linjoja koskeva erityissääntely näyttäisi antavan liikkumavaraa tietyin edellytyksin paikallisten energiayhteisöjen verkkosääntelyn keventämiseksi. Säännökset näyttäisivät mahdollistavan tulkinnan, jonka mukaan sähköverkkolupaa koskevia vaatimuksia ja verkonhaltijan yleisiä velvoitteita ei tulisi soveltaa elinkeinonharjoittajaan, joka jakelee sähköä erillisen linjan välityksellä. Tämä erillisen linjan säädös vapauttaa jakeluverkonhaltijan muun muassa velvoitteesta järjestää kolmannen osapuolen (sähkön myyjä) verkkopääsy.

Selvityksessä huomautetaan lisäksi, että sähkömarkkinalain perusteella liittymisjohdon käyttö ei tee sähköverkkotoiminnasta luvanvaraista. Liittymisjohdolla tarkoitetaan sähköjohtoa, joka on rakennettu yhtä sähkönkäyttöpaikkaa taikka yhtä tai useampaa voimalaitosta varten, ja jolla liittyjä tai liittyjät liitetään sähköverkkoon.

Energiavirasto esittää tulkinnan, että sähkönkäyttöpaikka tulisi voida liittää liittymisjohdolla voimalaitoksen verkkoon suoraa sähköntoimitusta varten ilman, että toiminta muuttuu luvanvaraiseksi sähköverkkotoiminnaksi. Energiavirasto esittää myös, että omaksumalla erillistä linjaa koskevan sääntelyn sähkömarkkinalakiin on mahdollista keventää paikallisiin energiayhteisöihin kohdistuvaa verkkosääntelyä nykyisen sähkömarkkinadirektiivin kannalta.

Energiaviraston selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

 

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi