Aurinkopaneelikentän meluselvitys

Tilasimme Sito Oy:ltä selvityksen siitä, miten tuleva aurinkopaneelikenttä vaikuttaa alueen melutilanteeseen. Tässä esittelemme selvityksen tuloksineen tiivistetysti. Koko selvitys on saatavilla luettavaksi pyydettäessä. Meluselvitysraportti on valmistunut 24.11.2017.

Selvitysalueen sijainti:

 

Menetelmät ja lähtötiedot

Melulaskennan tuloksena saatuja melutasoja on verrattu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuihin melutason ohjearvoihin. Asumiseen käytettävän alueen päiväajan melutason ohje-enimmäisarvo on 55dB. Tarkasteltava alue on työpaikka-aluetta, eikä sille siksi sovelleta kyseisiä ohjearvoja, mutta niitä on silti käytetty selvityksessä vertailukohtana. Näkökulmana on ollut se, kuinka paneelikentän ja siihen liittyvien rakenteiden toteuttaminen vaikuttaa aurinkovoimalan lähistöllä oleville meluherkille kohteille. Tarkastelun kohteena on maantieliikenteestä leviävä ääni.

Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu melulähteet, rakennukset, meluesteet, maastonmuodot sekä näiden akustiset ominaisuudet. Maastomallina on käytetty Liikenneviraston EU-meluselvityksen maastomallia 2016, jota on täydennetty aurinkovoimalan osalta suunnitellulla maankäytöllä.

Paneelikenttä on mallinnettu yhtenäisenä ääntä heijastavana rakenteena, jonka pinta on akustisesti täysin kova (absorptio 0). Paneelikentän länsi- ja pohjoisreunalle on suunniteltu maanpinnasta 3 metriä korkeat meluvallit, jotka toteutetaan alueelta kuorittavista pintamaista.

Melun leviämislaskennat on tehty SoundPlan 7.4 -melulaskentaohjelmistolla pohjoismaisella tieliikennemelun laskentamallilla. Melulähteenä on huomioitu tieliikenne nykytilanteen mukaisena. Laskennoissa käytetyt tieliikenteen määrä- ja ominaisuustiedot perustuvat tierekisteriin 1.1.2017. Laskennassa melulähteinä on huomioitu Helsinki-Tampere-moottoritie, Helsingintie, Kuljuntie sekä moottoritien rampit.

 

Melulaskennat

Melulaskennalla selvitettiin päiväajan keskiäänitasot kolmessa eri maankäyttötilanteessa: (1) nykyinen maankäyttö, (2) aurinkovoimala toteutettuna ilman meluvalleja ja (3) aurinkovoimala toteutettu meluvalleineen. Tässä tiivistelmässä vertaamme tilanteita (1) ja (3), koska tilanne (2) ei suunnitelmien mukaan toteudu.

Ensimmäisessä kuvassa on esitetty päiväajan keskiäänitasot nykytilanteessa (2016):

 

Toisessa kuvassa on esitetty päiväajan keskiäänitasot aurinkovoimalan ja meluvallien toteuttamisen jälkeen:

 

Tulokset ja johtopäätökset

Laskentojen mukaan nykytilanteessa päiväajan keskiäänitaso on aurinkovoimalaa lähinnä olevien häiriintyvien kohteiden alueella (Kuljuntien länsipuolella) noin 50-55 dB, mikä on asuinalueille sovellettavan päiväajan ohjearvon 55 dB tasalla tai alle. Aurinkovoimalan toteuttamisella ei laskentojen mukaan ole merkittävää vaikutusta lähimpien kohteiden alueelle kantautuvan tieliikennemelun tasoon, vaan kohteiden alueella keskiäänitaso on edelleen ohjearvon 55 dB tasalla tai alle.

Laskentojen mukaan meluvallien toteuttamisella ei ole merkittävää vaikutusta tieliikennemelun leviämiseen laskenta-alueella. Vallien laskennallinen vaikutus lähimpien häiriintyvien kohteiden keskiäänitasoon jää vähäiseksi, koska Kuljuntien liikenne on em. kohteiden osalta merkittävin melulähde. Meluvallit on kuitenkin suositeltavaa toteuttaa aurinkovoimala-alueella tehtävistä huoltotöistä ja vastaavista syntyvien satunnaisten äänten leviämisen estämiseksi.

 

Meluselvitysraporttipyynnöt: toimisto(at)lempaalanenergia.fi
Lisätiedot meluselvityksestä: Tiina Kumpula, Sito Oy

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi